Impressum

Zodpovedny za obsah týchto webových stránok:

Zbyněk Závodský
Podtureň 507
03301 Liptovský Hrádok
EMAIL

 

1. Online Content
Autor nenesie žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Nároky na ručenie voči autorovi, vzťahujúce sa k materiálu alebo nehmotnej povahy spôsobené používania alebo nepoužívania z informácií alebo používanie nesprávnych alebo neúplných informácií, sú vylúčené, ak autor nie je úmyselné alebo hrubej nedbanlivosti vina.
Všetky ponuky sú nezáväzné. Autor si výslovne vyhradzuje právo na zmenu častí alebo celú ponuku bez predchádzajúceho upozornenia, pridať, dočasne alebo trvalo zmazať alebo publikácie.

2. Odkazy
Pri priamych alebo nepriamych odkazov na iné webové stránky (hypertextové odkazy), ktoré ležia mimo zodpovednosti autora, zodpovednosť by prišiel len do platnosti v prípade, keď autor obsahu má vedomosti a bolo by technicky možné a únosné sa aby sa zabránilo používanie nelegálneho obsahu.
Autor týmto vyhlasuje, že v čase linkovania žiadny nelegálny obsah na stránkach, ktoré majú byť identifikované. Na aktuálnu a budúcu podobu, obsah či autorstvo odkazovaných / prepojených stránok nemá autor žiadny vplyv. Preto sa dištancuje od všetkých obsahov všetkých odkazovaných / prepojených stránok, ktoré boli zmenené po prepojení. Toto konštatovanie platí pre všetky v rámci svoje vlastné internetové odkazy a odkazy ako aj pre cudzie zápisy v knihách hostí, diskusných fór, zoznamy odkazov, e-mailovej konferencie a všetky ostatné formy databáz, ku ktorému je možný externý prístup. Za ilegálne, chybné alebo neúplné obsahy a najmä za škody vyplývajúce z používania alebo nepoužívanie takýchto informácií spočíva iba s prevádzkovateľom stránok, na ktoré odkazujú nebol ten, kto zamerané na tieto stránky.

3. Autorské právo a právo ochrannej známky
Autor sa snaží rešpektovať autorské práva grafiky, zvukových súborov, videosekvencií a textov, používať svoje vlastné grafiky, zvukové súbory, videosekvencie a texty alebo používať bez licencie grafiku, zvuk videoklipy a texty.
Všetko prípadne chránené tretími osobami internetových značiek a ochranných známok sú ustanovenia platného známkového práva a vlastnícke práva vlastníka autorských práv. Samotná zmienka nie je k záveru, že ochranné známky nie sú chránené zákonom!
Copyright pre zverejnené autor sám zostáva len s autorom. Akákoľvek reprodukcia alebo použitie grafiky, audio a video klipy a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je povolené bez výslovného súhlasu autora.

4. Právna platnosť tohto vylúčenia zodpovednosti
Toto vyhlásenie je potrebné považovať za súčasť internetovej ponuky uvedenej na tejto stránke. Pokiaľ časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nie sú, alebo už nie je úplne správne, zostávajúce časti dokumentu zostávajú nedotknuté vo svojom obsahu a platnosti.